Korzystanie z naszych usług, wymaga przekazania nam danych, w tym Danych Osobowych. Zdajemy sobie sprawę, że to wielka odpowiedzialność, dlatego robimy wszystko by zapewnić ich ochronę i najwyższe bezpieczeństwo. Chcemy, aby każdy użytkownik Serwisu wiedział, w jakim zakresie te dane są Przetwarzane oraz miał nad nimi kontrolę. 

Prosimy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności Serwisu („Polityka Prywatności”), aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy przekazane nam Dane Osobowe.


I. WPROWADZENIE

Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Przetwarzamy dane, w tym Dane Osobowe użytkowników Serwisu.

Polityka Prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli jesteś Użytkownikiem Serwisu, tj. korzystasz z Serwisu i zawartych na nim formularzy, jako kandydat bierzesz udział w procesach rekrutacyjnych, które prowadzimy lub kontaktujesz się z nami w sprawie przyszłych potencjalnych rekrutacji i zostawiasz nam swoje CV, celem dopasowania prowadzonych przez nas rekrutacji do Twojego doświadczenia i umiejętności.

Polityka Prywatności stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO. Aby Polityka Prywatności była czytelna, w tych miejscach, gdzie tylko było to możliwe, odeszliśmy od stosowania formalnego, prawniczego słownictwa. Dlatego też, gdy piszemy „Ty”, „Ci” czy „Tobie” mamy na myśli użytkownika Usługi. Poniżej znajduje się krótka lista definicji, która może pomóc w lepszym zrozumieniu Polityki Prywatności:

 1. Dane Osobowe lub Dane to wszelkie uzyskane od Ciebie w ramach Usługi i Serwisu informacje, które mogą pozwolić nam Cię zidentyfikować (szerszą definicję znajdziesz w art. 4 pkt 1 RODO);
 2. Przetwarzanie Danych to operacja lub zestaw operacji, jakie wykonujemy na Danych Osobowych, są to m.in. takie czynności jak zbieranie, przechowywanie, porządkowanie wykorzystywanie Danych;
 3. RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 4. Be in IT to usługodawca świadczący Usługę za pośrednictwem Serwisu;
 5. Usługa to wszystkie usługi online udostępniane w danej chwili w Serwisie;
 6. Serwis to strona internetowa https://beinit.pl oraz świadczona za jej pośrednictwem Usługa;
 7. Zaufani Partnerzy to strony trzecie, współpracujące z BeInIT, które Przetwarzają lub potencjalnie mogą Przetwarzać Twoje Dane Osobowe zbierane w ramach Usługi jako podmioty przetwarzające lub odrębni administratorzy w rozumieniu RODO, w tym nasi klienci.

II. ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych jest Michał Bartkiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Be in IT Michał Bartkiewicz, ul. Batalionów Chłopskich, nr 77E, lok. 11, 01-305 Warszawa (NIP: 5272655373, REGON: 145994229) („Administrator”).

III. JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy Dane, które podajesz w ramach dostępnych w Serwisie formularzy lub pozostawiasz w ramach korzystania z Usług. Są to przede wszystkim Dane niezbędne do umożliwienia Ci korzystania z Serwisu, wprowadzenia Twoich danych do bazy kandydatów, jak również Dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszym Serwisie, czyli m.in. te które znajdują się w tzw. plikach cookies (o których przeczytasz poniżej). W konsekwencji, zakres Przetwarzanych Danych Osobowych określa zakres uzupełnionych przez Ciebie jako Użytkownika, a następnie przesłanych nam za pomocą odpowiedniego formularza Danych oraz załączonego pliku CV. Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników może dotyczyć w szczególności adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszania i numeru telefonu. 

Jeżeli wysyłasz zapytanie ofertowe lub kierujesz wiadomość bezpośrednio do nas, Przetwarzamy dane adresowe oraz inne Dane, jeżeli zawrzesz je w korespondencji, np. mailowej. W przypadku, gdy masz wątpliwości, jakie Twoje Dane Osobowe są przez nas Przetwarzane – zawsze możesz o to zapytać kierując do nas wiadomość na adres w dalszej części Polityki Prywatności.

IV. PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane Osobowe Przetwarzane w określonych celach są poparte odpowiednimi podstawami prawnymi. Poniżej przedstawiamy w jakim celu, na jakiej podstawie oraz przez jaki okres Przetwarzamy lub będziemy Przetwarzać Twoje Dane Osobowe:

Cel PrzetwarzaniaPodstawa prawnaOkres przechowywania
świadczenie Usługiart. 6 ust. 1 lit. b RODO (Przetwarzanie w celu wykonania umowy)przez okres trwania rekrutacji na określone stanowisko, a po tym czasie będą przechowywane w bazie danych przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego
wprowadzenie do bazy kandydatów Serwisu na potrzeby przyszłych rekrutacjiart. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której Dane dotyczą)do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu
wysyłka newsletteraart. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora)dane przechowujemy tak długo, jak trwa wskazany cel oraz potrzeba archiwizacji w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczenia lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
marketing własny Administratoraart. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora) lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której Dane dotyczą)gdy podstawą jest uzasadniony interes – dane przechowujemy tak długo, jak trwa wskazany cel oraz potrzeba archiwizacji w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczenia  gdy podstawą jest zgoda – do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu
prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, zapewnienie dostępu do Serwisu, uniemożliwienie ataków hakerskichart. 6 ust. 1 lit. b RODO (Przetwarzanie w celu wykonania umowy)do momentu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem Usługi
zapytania ofertowe/wiadomości art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora)3 lata od zakończenia korespondencji 
pomiary statystyczneart. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora)dane przechowujemy tak długo, jak trwa wskazany cel oraz potrzeba archiwizacji w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczenia lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

Celem Przetwarzania Twoich Danych Osobowych jest zatem przede wszystkim Twoje bezpieczeństwo, doskonalenie oferowanych przez nas funkcjonalności i Usługi, a także nasza ochrona przed roszczeniami i ochrona naszych praw. Twoje Dane Osobowe Przetwarzamy również w celach technicznych, co w szczególności oznacza, że dane mogą być czasowo przechowywane i Przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii zapasowych, testowaniem zmian w systemach informatycznych, wykrywaniem nieprawidłowości czy ochroną przed nadużyciami i atakami.

Twoje Dane mogą być także Przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez zanonimizowane używanie ich do analizy danych dotyczących użycia i funkcjonowania Serwisu, profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert, prezentowaniu ich w Serwisie oraz wysyłaniu w wiadomościach marketingowych, jak informacji marketingowych o targach pracy i innych ciekawych wydarzeniach.

Okres przechowywania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub naszej obrony przed takimi roszczeniami.

V. CZY UDOSTĘPNIAMY DANE PODMIOTOM TRZECIM?

Może się zdarzyć, że będziemy przekazywać Twoje Dane do innych podmiotów. Zawsze są to nasze Zaufane Podmioty przetwarzające, którym powierzyliśmy dokonanie pewnych czynności, tak aby najlepiej jak to możliwe zrealizować świadczone Ci usługi, przy czym takie podmioty Przetwarzają Dane na podstawie umowy zawartej z nami, a przekazanie tych Danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą z naszej strony.

Twoje Dane mogą także otrzymać podmioty, które są naszymi klientami, zaś Ty wyraziłeś chęć udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym dla naszego klienta (podmioty te stanowią odrębnych administratorów Danych Osobowych). 

Istnieje również możliwość, że przekażemy Twoje Dane Osobowe władzom państwowym – zrobimy to tylko wówczas, gdy będzie ciążył na nas prawny obowiązek wynikający z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Twoje Dane mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym działalność Administratora dotyczącą Serwisu, w tym dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, w tym rozwiązań chmury obliczeniowej, administratorom Serwisu, dostawcom narzędzi umożliwiających komunikację w Serwisie, dostawcom usług consultingowych, prawnych, księgowych, windykacyjnych, czy podmiotowi świadczącemu usługi polegające na udostępnianiu systemu informatycznego służącego do przechowywania i Przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby rekrutacji.

Możemy przekazać dane do tzw. kraju trzeciego (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy), jeśli w procesie rekrutacji ze strony potencjalnego pracodawcy bądź zleceniodawcy uczestniczy spółka z takiego kraju. Gdyby jednak miało to nastąpić, nastąpi to z zachowaniem wszelkich wymagań wynikających z przepisów obowiązującego prawa. W przypadku, gdyby przekazanie Twoich danych do Państwa trzeciego następowało na innej podstawie niż Twoja zgoda lub konieczność prawidłowego wykonania umowy lub gdy nie wystąpi jeden z wyjątków wskazanych w art. 49 RODO, Twoje Dane będą przekazywane zgodnie z treścią art. 45 lub 46 RODO. Art. 45 RODO dotyczy decyzji Komisji Europejskiej, która może uznać, że w danym państwie trzecim przestrzegany jest odpowiedni stopień ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku, na przekazanie Danych Osobowych do tego państwa nie wymaga specjalnego zezwolenia. Z kolei art. 46 RODO wskazuje, że przekazanie Danych do państwa trzeciego może nastąpić wówczas, gdy zapewnione są odpowiednie zabezpieczenia oraz pod warunkiem, że w systemie prawa państwa trzeciego obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, jak również skuteczne środki ochrony prawnej.

VI. CZY JESTEŚ ZOBOWIĄZANY DO PODANIA SWOICH DANYCH?

Podanie przez Ciebie Danych Osobowych jest dobrowolne. Jednakże zwracamy uwagę, że niepodanie Danych oznaczonych w ramach Usługi jako niezbędne do świadczenia Usługi na Twoją rzecz uniemożliwi jej świadczenie, przykładowo w przypadku niepodania niektórych danych nie będziesz mógł wziąć udziału w danej rekrutacji. Również w przypadku, gdy podasz nieprawdziwe lub nieprawidłowe Dane Osobowe nie będziemy mogli zrealizować jakichkolwiek Usługi na Twoją rzecz.

VII. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ CI W ODNIESIENIU DO PRZETWARZANYCH PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH?

RODO przyznaje Ci szereg praw związanych z Przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych, jest to:

 1. prawo dostępu do treści Danych (a także do uzyskania ich kopii);
 2. prawo do sprostowania Danych; 
 3. prawo do usunięcia Danych (w przypadkach przewidzianych przez RODO); 
 4. prawo do ograniczenia Przetwarzania Danych;
 5. prawo do przenoszenia Danych;
 6. prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem Przetwarzania danych do tego czasu);
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu;
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Polsce, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec Przetwarzania Twoich Danych Osobowych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – gdy Przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych realizowanych przez nas interesów. W takim przypadku przestaniemy Przetwarzać Twoje Dane w tych celach, z zastrzeżeniem przypadku, kiedy będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych Danych istnieją dla nas prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VIII. W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWACH ZWIĄZANYMI Z DANYMI OSOBOWYMI?

W sprawach związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych możesz skontaktować się z nami w formie:

 1. pisemnej na adres: Michał Bartkiewicz, prowadzący działalność gospodarczą Be in IT Michał Bartkiewicz, ul. Batalionów Chłopskich, nr 77E lok. 11, 01-305 Warszawa;
 2. elektronicznej na adres poczty e-mail: michal@beinit.pl.

POLITYKA COOKIES

I. UWAGI OGÓLNE

Polityka w sprawie plików cookies (tzw. ciasteczek) stanowi integralną część Polityki Prywatności.

Pliki cookies są danymi informatycznymi, w tym niewielkimi plikami tekstowymi, zapisywanymi i przechowywanymi na urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których korzystasz z Serwisu. Podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z której zostały pobrane lub do innej, która rozpoznaje dany plik cookie. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z Serwisu.

Pliki cookies są bezpieczne dla Twojego urządzenia końcowego. Tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Twojego urządzenia końcowego wirusów, innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania. 

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki.

II. DLACZEGO WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES

W ramach Serwisu pliki cookies i innych podobnych technologii są wykorzystywane w następujących celach:

 1. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu;
 2. świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu;
 3. prezentowania treści multimedialnych za pośrednictwem Serwisu, w tym korzystania z możliwości bezpośredniego kontaktu, które umożliwia Serwis;
 4. dostosowania zawartości Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
 5. tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
 6. prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsca zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy.


  III. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH PLIKÓW COOKIES

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz
 2. stałe – są to pliki przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu usunięcia ich przez Ciebie.

Informujemy, że oprócz własnych plików cookies Administratora wykorzystujemy również pliki cookies podmiotów trzecich zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem Serwisu, w szczególności dla potrzeb statystycznych (Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]).

IV. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Możesz jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Możesz samodzielnie i w dowolnym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej (określając warunki przechowywania plików cookies i uzyskiwania przez nie dostępu do Twojego urządzenia końcowego). W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość: zaakceptowania obsługi cookies, co umożliwia Ci pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe; zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn; określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.; blokowania lub usuwania cookies. Kompleksowe informacje na ten temat dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Możesz również w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.

Pragniemy poinformować, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym Serwisie.

V. DODATKOWE INFORMACJE

Pamiętaj, że wszystkie Twoje prawa opisane w powyższym dokumencie wynikają wprost z RODO, którego pełny tekst możesz znaleźć tutaj.

VI. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Z czasem oferta Serwisu może ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy oraz wymogi prawne. Oznacza to, że w przyszłości możemy wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie takich zmian oznacza ich akceptację.